577 431 542 svc@ostrovzl.cz

spolupráce

Odborná spolupráce:

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín, o. s.

Smyslem dobrovolnického centra je získávat, vychovávat a zajišťovat dobrovolníky pro organizace a zařízení poskytující sociální služby v rámci Zlínského kraje. Umožňuje široké veřejnosti, aby se aktivně zapojila při péči o sociálně či zdravotně handicapované občany.

Dobrovolnické centrum Samari, o. s.

DC Samari se chce stát prostředníkem mezi těmi, kteří jsou ochotni bez nároku na mzdu věnovat svůj volný čas dobré věci a organizacemi, případně jednotlivci, kteří potřebují službu dobrovolných aktivistů využít.

Základní škola Zlín, Mostní

Péče ve škole je určena dětem s mírnou až střední formou mentální retardace ve věku 6 až 15 let, které nemohou úspěšně zvládat učivo ZŠ. Stěžejním předmětem je pracovní vyučování, ve kterém se chlapci a děvčata připravují na vstup do odborných učilišť.

Dům dětí a mládeže Zlín

DDM ASTRA Zlín příspěvková organizace je školské zařízení pro zájmové vzdělávání.

Madio

Základním cílem sdružení je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Provozuje informační, vzdělávací a poradenské služby školám, firmám a zájemcům z řad široké veřejnosti.

Program pět P (SVP DOMEK)

Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence) je dobrovolnický program určený dětem ve věku 6-15 let, které to mají jakýmkoli způsobem v životě složitější, než jejich vrstevníci. Funguje na principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem.

Probační a mediační služba ČR Zlín (PMS ČR)

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

ONYX

Občanské sdružení ONYX se zabývá drogovou problematikou a poskytuje řadu služeb. Uživatelům drog a jejich rodičům nabízí odborné poradenství, krizovou intervenci, testy, výměnný servis, zprostředkování léčby apod. Pro školy organizuje preventivní aktivity a vzdělávání, exkurze, stáže, semináře aj.

Pedagogicko-psychologická poradna Zlín

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole.

Středisko výchovné péče DOMEK

SVP DOMEK pomáhá dětem s výchovnými problémy, poruchami chování, které se potýkají s průběhem vývojových krizí v prepubertě až po dospělost i jejich rodinám. Mají zde ambulantní i pobytové oddělení.

Unie Kompas

Unie Kompas se zaměřuje zejména na děti, mládež a lidi v nouzi. Posláním sdružení je pomoc těmto skupinám ve všech oblastech lidského života – duševní, duchovní a tělesné, tedy morální, zdravotní, právní, duchovní i hmotné. Činnost Unie Kompas je založena na křesťanských hodnotách a principech.

Centrum pro rodinu Zlín (CRSP)

Centrum vychází z křesťanských principů, jeho hlavním cílem je napomáhat při obnově manželského a rodinného života v zlínském regionu a celém národě.

Městská policie Zlín

MP Zlín řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Těžištěm přímé činnosti MP Zlín je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města Zlína, ale nelze opomenout i nesporné preventivní působení.

Salesiánský klub mládeže (SKM)

Salesiánský klub mládeže (SKM) je občanské sdružení, které nabízí všem bez rozdílu původu, vyznání a náboženského přesvědčení smysluplné prožití volného času. SKM nabízí pravidelnou činnost v zájmových a sportovních kroužcích, nealkodiskotéky pro mládež, prázdninové tábory apod.

Poradna pro ženy a dívky

Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. Ve své činnosti navázalo na zkušenosti obdobných organizací v zahraničí a funguje jako doplněk státního systému sociální péče.

Děkujeme firmě BARUM CONTINENTAL spol. s r.o., Zlín za poskytnutí sponzorského daru.

ZAJÍMÁ VÁS NĚCO?
KONTAKTUJTE NÁS!

Neváhejte se nás zeptat na cokoli co Vás zajímá, rádi zodpovíme Vaše dotazy.

11 + 10 =

Ostrov radosti - Středisko volného času

Ostrov radosti – Středisko volného času